🔴6/2LIVE19:00 黃仁勳主題演講全程直播!(2024/6/2 19:00 中文口譯/英文原音)

[中文口譯]🔴6/2LIVE19:00 黃仁勳主題演講全程直播!輝達執行長NVIDIA CEO Jensen Huang-AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展 20240602

(引用自: https://www.youtube.com/watch?v=lp2xDN1HcwM)

 

[原音ENG CC]🔴6/2LIVE19:00 黃仁勳主題演講全程直播!輝達執行長NVIDIA CEO Jensen Huang-AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展 20240602

(引用自: https://www.youtube.com/watch?v=NbCaQ9IWMbc)